За контакти

Пишете ни или ни се обадете – офисът по продажбите работи от 8:00 до 16:00.

e-mail: office@welmax.bg
telefon lub faks: 0893 57 20 99

Предоставянето на горните данни е доброволно. Получателите на моите данни могат да бъдат доверени лица, които си сътрудничат с Дружеството въз основа на сключени договори за поверяване на обработката на данни. Личните данни ще бъдат обработвани в продължение на 10 години, но не по-малко от срока на давност на искове, дължащи се на администратора на данни и по отношение на него.
Бях информиран за: правото да оттегля съгласието си по всяко време. Имам право да поискам от администратора достъп до моите лични данни, да ги коригирам, да изтрия или да огранича обработката, както и правото да подам жалба до председателя на Службата за защита на личните данни. Освен това информацията е достъпна на страницата Политика за сигурност