Общи условия на www.welmax.bg

Общи условия на www.welmax.bg

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.welmax.bg – интернет магазин за поръчка на стоки предлагани  от  „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД, и взаимоотношенията на „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД /Търговецът/, с клиентите на магазина.

Глава 1. Общи разпоредби.

            1. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204470750, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „София” № 9, ет. 3. Основен предмет на дейност на дружеството е търговия с луксозни стоки за домакинството.

            2. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД е собственик на сайта www.welmax.bg – виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава възможност на своите потребители да поръчват и получават срещу заплащане стоки предлагани от  Търговеца.

3. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД има право да поставя в www.welmax.bg препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.

Глава 2. Условия за поръчване и доставка.

            4. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД поддържа на сайта www.welmax.bg каталог от артикули – луксозни стоки за домакинството, които могат да бъдат поръчвани от клиентите. В случай, че някой от артикулите е с изчерпана наличност, това е указано изрично на сайта.

            5. Всеки клиент може да закупува стоки от сайта www.welmax.bg като гост или като регистриран потребител. В случай, че клиентът няма регистрация на сайта www.welmax.bg, той следва да избере и начин на доставка, който също да бъде калкулиран в продажната цена на поръчката.

            6. След приключване на избора на артикули и въвеждане на опциите по предходната точка клиентът следва да избере опция за плащане на поръчката. В случай, че клиентът има регистриран профил на сайта, той може да продължи поръчката чрез профила си, като използва e-mail адреса и паролата въведени при регистрацията. В случай, че клиентът няма регистриран профил, той може да си регистрира такъв или да продължи поръчката като гост, като въведе необходимите за поръчката данни.

7. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане от съд или друг държавен орган.

8. След въвеждане на всички необходими данни клиентът следва да потвърди поръчката и крайната сума, която следва да заплати чрез бутона „Потвърди поръчката”. 

9. Заплащането на поръчката се извършва с банкова карта през Виртуален ПОС-терминал или чрез наложен платеж при доставката или чрез бутона Easy pay.

10. Доставката се извършва в тридневен срок от потвърждаване на поръчката или в зависимост от графика на куриерската фирма извършваща доставката. Стойността на доставката се заплаща от клиента и се посочва изрично на отделен ред при извършване на поръчката. В случай, че стойността на поръчката е над 100 лв., доставката е за сметка на „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД.

Глава 3. Договор.

            11. Потвърждаването на поръчката от страна на клиента с натискане на бутона „Потвърди поръчката” има силата на съгласие за сключване на договор между него и „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД. Преди потвърждаване на поръчката клиентът следва изрично да отбележи, че е съгласен с настоящите Общи условия.

            12. В случай, че при доставка на артикулите клиентът откаже да ги получи и да заплати цената, „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД си запазва правото да предприеме необходимите действия за реализиране на вземането си по съдебен ред. 

            13. Клиентът има право да се откаже от сключения договор при условията на чл. 50 и следващите от Закона за защита на потребителите. В случай на отказ от договора клиентът следва в 14-дневен срок от отказа да върне получените от „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД стоки чрез куриерска фирма до склада на дружеството, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 47. В този случай разходи по доставката и  всички разходи по връщане на стоката са за сметка на клиента.

            14. Всички суми, платени от клиента по анулирания договор, се връщат от „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД в сроковете и при условията на чл. 54 от Закона за защита на потребителите, след като купувачът предостави на продавача писмен документ от банката за номера на банковата си сметкаили собственоръчно подписано заявление с указания по коя сметка да бъдат върнати. В случай, че плащането на стоките е извършено с банкова карта чрез Виртуален ПОС-терминал, платената сума се възстановява чрез нареждане на обратна операция по същата банкова карта.

Глава 4. Дефекти и рекламации. 

            15. В случай, че някой от артикулите, поръчани на www.welmax.bg и доставен на клиента има производствен дефект, клиентът следва да се свърже с „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД и да изпрати снимка с констатирания дефект. В този случай „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД се задължава да отстрани дефекта, а когато това е невъзможно – да изпрати на клиента нов артикул без дефект.

            16. В случай, че някой от артикулите, поръчан на www.welmax.bg и доставен на клиента има дефект, появил се при доставката, „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД не носи отговорност за него. В този случай клиентът следва да търси отговорност за дефекта от организацията, извършваща доставката на артикулите.

Глава 5. Права върху търговската марка. Отговорност.

            17. Правата върху търговските марки на артикулите, продавани от „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД и предлагани на www.welmax.bg са собственост на „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД. 

            18. Артикулите, предлагани на www.welmax.bg, не могат да бъдат използвани за търговски цели без изричното съгласие на „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД. Всяко използване за търговски цели представлява нарушение на Закона за търговските марки и георграфските означения и ще бъде преследвано със цялата строгост на закона. 

Глава 6. Информация

            19. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД има право да събира и съхранява информация за клиентите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им. 

            20. „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД се задължава да съхранява и обработва предоставените от клиентите при тяхната регистрация лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД, публикувана на сайта www.welmax.bg.

Глава 7. Допълнителни разпоредби

            21. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

            22. Всички противоречия, възникнали между „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД и клиентите на www.welmax.bg ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

Авторските права върху настоящите общи условия са собственост на адв. Атанас Костадинов, Адвокатска кантора „Костадинов и партньори”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 154, ет. 3, тел. 032/940778. Общите условия или част от тях не могат да се използват, копират или възпроизвеждат без неговото изрично съгласие, изразено в писмена форма.