ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД

Правото на поверителност е основен приоритет на „Велмакс Лукс” ЕООД (Велмакс), което се ангажира да обработва Вашите личните данни отговорно и в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. 

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви предостави информация какви лични данни обработваме, защо и как го правим, на кого се предават или разкриват личните данни, какви са правата Ви и начините за тяхното упражняване.

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

Администратор на личните данни е „Велмакс Лукс” ЕООД, със седалище в гр. Пловдив, 4000, район Западен, ж.к. кв. Христо Смирненски, ул. София № 9, ет. 3, с ЕИК 204470750, e-mail office@welmax.bg, уебсайт: https://welmax.bg/ .

Въпроси и запитвания относно обработката на личните данни можете да изпращате на e-mail: office@welmax.bg.

Какви лични данни обработваме?

Събираме лични данни на потенциални служители, контрагенти, доставчици, партньори и клиенти на предлаганите от нас продукти и услуги. В зависимост от конкретните цели и основания, Велмакс обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Идентификационни данни: три имена, ЕГН/друг идентификатор, година на раждане (на кандидати за работа), снимка (на кандидати за работа);
 • Данни за контакт: адрес, е-mail, телефонен номер;
 • Данни за образование, професионална квалификация, трудова дейност и други данни, посочени от кандидат за работа в автобиография или документи за конкурс;
 • Данни за плащания, финансови задължения, включително банкови сметки на клиенти и търговски партньори;
 • Други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират данъчно-осигурителните правоотношения и счетоводното отчитане на дейността;
 • IP адреси, бисквитки и друга дигитална информация, когато достъпвате и разглеждате съдържанието на нашия уеб сайт.

За какви цели използваме Вашите лични данни?

 • Сключване на договори и преддоговорни отношения;
 • Управление на поръчки, покупки, доставки и плащания;
 • За да отговорим на Вашите въпроси, оплаквания и да взаимодействаме с Вас по други начини, свързани с клиентското обслужване, включително за решаване на клиентски спорове;
 • Маркетингови цели – за да Ви изпращаме рекламна информация  за нашите продукти и услуги, маркетингови съобщения за специални оферти, най-нови промоции и кампании (когато сте поискали това);
 • Проучване удовлетвореността на клиентите с цел да можем по-добре да отговорим на Вашите нужди и очаквания и да подобрим предлаганите от Велмакс продукти и услуги;
 • Събиране на аналитични и статистически данни;
 • Обработване на подадени чрез нашия уебсайт запитвания и автобиографии на кандидати за работа;
 • Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и информационните системи на Велмакс;
 • За целите на сигурността и за оптимизиране и подобряване на нашите онлайн услуги;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Велмакс, включително и по съдебен ред;
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи;
 • Осигуряване на достъп до нашия уеб сайт, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии.

Правни основания за обработване

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да използваме Ваши лични данни, са:

 • Изпълнение на сключен договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Законови задължения, приложими спрямо дружеството;
 • За да защитим законните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • В някои случаи е възможно да обработваме Ваши лични данни след Вашето предварително съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата политика за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време.

„Бисквитки“ и проследяване

За да направим посещението ви на нашия сайт по-приятно и за да можем да осигурим използването на определени функционалности, ние използваме „бисквитки“ (“cookies”) на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се запаметяват на крайното устройство, от което посещавате сайта ни. Някои „бисквитки“, които използваме, се изтриват след края на браузър сесията, т.е. след като затворите браузъра си (т. нар. „сесийни бисквитки“). Други „бисквитки“ остават на крайното ви устройство и позволяват на нас или на партньорски компании да разпознават Вашия браузър при следващо посещение („постоянни бисквитки“). Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките” и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането на „бисквитки” за конкретни случаи или като цяло. Допълнителна информация можете да намерите в помощната секция на вашия интернет браузър. Отхвърлянето на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт. Моля прегледайте Политиката ни за ползване на бисквитки – за повече информация (https://welmax.bg/cookie-policy/).

Как събираме лични данни и имате ли задължение да ни ги предоставяте?

Посочените в настоящата политика лични данни се предоставят на дружеството пряко от самите лица (например, когато кандидатствате за работа, попълните контактната ни форма в уебсайта или желаете да ползвате нашите продукти и услуги) или непряко от определени трети страни (например, чрез технологията на уебсайта или обществени уеб сайтове, от наши контрагенти, търговски партньори или доставчици, от публични регистри или публично достъпни източници, вкл. от публични органи). 

С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да ни предоставите лични данни, е доброволно. Следователно няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни. Моля да имате предвид, че в определени случаи, ако не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, Велмакс няма да бъде в състояние да сключи договор или да продължи изпълнението по сключен вече договор, респективно да предостави своите услуги.

С кого споделяме събраните лични данни?

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от дружеството предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни, регулаторни или контролни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.
 • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.
 • Обработващи лични данни, които обработват лични данни от името и въз основа на инструкциите на Велмакс след сключването на писмено споразумение, в което се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни. Тези лица са наши търговски партньори и контрагенти, например: нашите търговски представители, доставчици на хостинг и облачни услуги, компании, предоставящи услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите, доставчици на куриерски услуги, счетоводни къщи и други доставчици на консултантски услуги.

Сигурност на личните данни

Велмакс прилага подходящи физически, организационни и технически мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни от случайна загуба, непозволен достъп, използване и разкриване, включително непрекъснато обучение на служителите и поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Понастоящем личните данни, които събираме, се обработват в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Ние запазваме Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно и необходимо за изпълнение на целта, за която те са събрани и за да се съобразим с приложимите закони.

Личните данни на потенциалните служители, като автобиография, референции и други представени или събрани за целите на конкурсната процедура документи, се съхраняват за максимален срок от 6 месеца след прекратяване на процедурата. 

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. 

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Ако сте дали съгласието си за директен маркетинг, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем.

Какви права имате относно обработката на личните Ви данни?

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Велмакс, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях – това право Ви дава възможностда знаете дали обработваме лични данни за Вас и ако го правим, да получите информация за тях и копие от тези лични данни;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни – това право ви дава възможност да коригирате личните си данни, ако те са неточни или непълни;
 • право на изтриване на лични данни – това право ви дава възможност да поискате изтриване на Вашите лични данни, които се обработват без правно основание, включително, когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите, за които са събрани;
 • право на ограничаване на обработването – това право Ви дава възможност да поискате Велмакс да обработва Вашите лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и с Вашето съгласие (напр. при наличие на правен спор между Велмакс и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции);
 • право на възражение – това право Ви дава възможност да поискате Велмакс да не обработва личните Ви данни по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретната ситуация, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или съдебен процес;
 • право на преносимост – това право Ви дава възможност да получите копие (в структуриран, често използван и машинно четим формат) на лични данни, които сте предоставили на Велмакс, или да поискате от Велмакс да предаде такива лични данни на друг администратор. Можете да упражните това право само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В случаите, когато обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като се свържете писмено или по електронен път с отговорника по защита на данните (office@welmax.bg) на Велмакс. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на Велмакс да обработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на дружеството или на електронен адрес office@welmax.bg. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, Велмакс може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Право на жалба

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg .

Актуалност и промени на Политиката за поверителност на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия уеб сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.