Obowiązek informacyjny

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Jakie dane przetwarzamy?

 • Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w związku z zawartą przez Ciebie umową sprzedaży, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej, albo w związku z twoim wnioskiem o kontakt w celu nawiązania kontaktu – w tym wypadku przetwarzamy np. imię oraz nazwisko, numer telefonu, adres poczty internetowej oraz Twój wizerunek.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 • Administratorami Twoich danych jest Cares Plus Société en Commandite Spéciale s.k.a. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Wieruszowska 12/16, NIP: 583338945, REGON: 381785230, KRS: 0000757036 oraz nasi Zaufani partnerzy.
 • W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt z Administratorem Danych.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane w celu:

 • realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do jej wykonania,
 • realizacji Twojego zgłoszenia przesłanego m.in. za pomocą strony internetowej,
 • statystycznym,
 • oferowania produktów i usług handlowych,
 • realizacji zamówionej przez Ciebie prezentacji indywidualnej, grupowej albo wideorozmowy, jak i czynności związanych z tym zamówieniem i jego realizacją,
 • rozpatrywania rezerwacji/zamówienia lub czynności poprzedzających ich złożenie lub związanych z zawarciem, wykonywaniem, lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
 • wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki. Ponadto, Spółka ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy;
 • wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki,
  • dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Spółki lub podmiotu, który jest przedstawicielem Spółki.
 • oferowania produktów handlowych;
 •  marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach;
 • w celu postępowania rekrutacyjnego;
 • odpowiedzi na zgłoszone pytania;
 • Jeżeli wyrazisz na to zgodę Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wieku, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych, jeżeli takie dane od Ciebie otrzymamy. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to wynika z umowy sprzedaży lub jak długo się na to zgadzasz.  Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat. W przypadku wycofania zgody (po upływie czasu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową sprzedaży), dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, w terminie operacyjnie niezbędnym na usunięcie Twoich danych z naszych zasobów.
 • Okres przetwarzania Twoich danych jest jednak zależny od celu, w jakim zostaną zebrane i będą przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Będziemy przetwarzać dane związane z:
 • umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
 • inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy, jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody;
 • danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy), dane osobowe są przetwarzane przez okres do 20 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;
 • orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 • zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.
 • zgłoszeniem projektu – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia projektu, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy, jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

 • Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
  z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w związku z zawartą umową jest niezbędność tych danych do wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

 • Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową np. podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Oznacza to, że dane osobowe będziemy mogli przekazywać do organów lub podmiotów:
 • które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi w zakresie administrowania, usługi kancelaryjne, usługi prawne;
 • którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych (w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej zgody) w każdym czasie poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 • Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
 • Masz prawo przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie odrębnej zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw można składać pisemnie na adres Spółki.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Szczegółowe informacje dot. Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.